SKO

OGÓLNE ZAŁOŻENIA SKO

Szkolna Kasa Oszczędności działa w naszej szkole od początku roku szkolnego 2013/2014. Członkami SKO są uczniowie. Ich interesy wobec Banku reprezentuje nauczyciel – opiekun SKO. Opiekunem  SKO w naszej szkole jest Sylwia Kotowska. Szkolne SKO działa pod patronatem Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie, oddział w Wieluniu. Tam przekazujemy zaoszczędzone pieniądze. Mamy w nim jako szkoła oprocentowane konto, na które zbiorczo wpłacane są oszczędności uczniów – członków SKO. Indywidualne wpłaty rejestrowane są w książeczce, której właścicielem jest uczeń. Bank zawsze pamięta o naszych małych podopiecznych i obdarowuje ich w nagrodę za systematyczne oszczędzanie miłymi upominkami, które będą wręczane najlepiej oszczędzającym oraz zwycięzcom w konkursach, quizach i turniejach.

O korzyściach płynących z umiejętności oszczędzania nie trzeba nikogo przekonywać. Wiemy też, że nie jest to łatwa sztuka. Uczą się jej więc w naszej szkole dzieci od najmłodszych lat. Zaoszczędzone, mniejsze bądź większe pieniądze zamiast na chipsy czy słodycze mogą wpłacić na konto SKO.

REGULAMIN SKO

 1. Dowodem przynależności do SKO jest otrzymanie książeczki oszczędnościowej oraz dokonanie pierwszej wpłaty.
 2. Na książeczkę SKO uczeń może wpłacić każdą kwotę pieniędzy nie mniej jednak niż 1 zł. (grosze zbieramy do skarbonki, zamieniamy na złotówki i wpłacamy na SKO).
 3. Uczeń dokonuje wpłaty na książeczkę u opiekuna SKO.
 4. Oszczędności zgromadzone w SKO odprowadzane zostają do banku.
 5. Przyjęcie od ucznia pieniędzy potwierdza wpisem do książeczki SKO ucznia i na kartę wpłat i wypłat, którą prowadzi się dla każdego członka SKO.
 6. W razie zgubienia książeczki SKO uczeń bezwzględnie musi zgłosić się do opiekuna SKO, który na podstawie karty wpłat i wypłat ma obowiązek wystawić nową książeczkę SKO z napisem DUPLIKAT.
 7. Wypłat z książeczki SKO może dokonywać tylko właściciel książeczki na pisemną prośbę z podpisem rodzica lub sam rodzic.
 8. Wypłatę gotówki zgłasza uczeń opiekunowi na trzy dni przed żądanym terminem.
 9. Za systematycznie oszczędzających uważa się tych członków, którzy wpłacają na książeczkę SKO co najmniej raz w miesiącu.
 10. Każdy członek SKO ma prawo uczestniczyć w konkursach i przedsięwzięciach SKO.
 11. Opiekun SKO w miarę możliwości finansowych kupuje i wręcza nagrody rzeczowe dla członków SKO wyróżniających się w pracy na rzecz SKO oraz w konkursach organizowanych przez SKO.
 12. Opiekun SKO powinien systematycznie wpłacać oszczędzane przez uczniów pieniądze na szkolną książeczkę SKO prowadzoną przez Bank SGB.
 13. Opiekun SKO prowadzi dokumentację związaną z pracą tej organizacji.
 14. Opiekun SKO na początku każdego roku szkolnego opracowuje plan pracy SKO.
 15. W innych sprawach nie uwzględnianych w regulaminie decyzję podejmuje dyrektor szkoły.
 16. SKO działa zgodnie z planem pracy.

Opiekun Szkolnej Kasy Oszczędności:

Sylwia Kotowska